Tsuyoshi Uwaha

 

Historical Keyboard Player

​Photo: Satoru Masuko